Lô-chúi-khe Kong-siā

Lô-chúi-khe Kong-siā (LTK, hàn-jī: 濁水溪公社; 1990 nî chèng-sek chhòng-li̍p) sī Tâi-oân chhut-miâ ê tē-hā ga̍k-thoân. In ê im-ga̍k ū punk, rock, nakasi, Tâi-oân bîn-iâu téng-téng ê sêng-hūn thàu-lām chò-hoé. In āu-lâi chheng-hō· in kiâⁿ ê im-ga̍k lō·-soàⁿ, Taik (Hôa-gí: 台客).

2004

Lô-chúi-khe Kong-siā mā hō-chò LTK, ū-sî-chūn siá "Loh Tsui Kweh". Hō Lô-chúi-khe ê miâ, iōng "LTK" ê phèng-im, lóng piáu-sī in ū ì-sek kiâⁿ 1 tiâu "pún-thó·" ê lō·-soàⁿ.

Te̍k-sekSiu-kái

In ê koa khah chē kui-tiâu iōng Hō-ló-oē, ū-sî sī Hôa-gí.

Lô-chúi-khe Kong-siā bat ho·-èng Tâi-oân 90 nî-tāi chho·-kî ê ke-thâu ūn-tōng, pau-koat lô-kang, khoân-pó, hoán Kok-bîn-tóng ui-koân thé-chè téng-téng ê siā-hoē gī-tê. In mā bat chàn-siaⁿ chi-chhî jîn-koân ūn-tōng kap Tâi-oân to̍k-li̍p ūn-tōng.

In ê koa tiāⁿ-tiāⁿ chhiùⁿ chhut ē-kha-chân siā-hoē chò-kang-á-lâng ê sim-siaⁿ, te̍k-pia̍t sī cha-po·-lâng ê ut-chut, tùi sèng ê ǹg-bāng, tùi sèng-bû-lêng ê kiaⁿ-hiâⁿ. In ê koa-sû thiau-kò·-ì ū chin chē tùi sèng ê biô-siá (chhin-chhiūⁿ phah-chhiú-chhèng, SM) kap "lah-sap", chho·-ló· ê oē-gí (khó-pí kóng sái, kàn-kiāu).

Ū lâng jīn-ûi in khoàⁿ-khin cha-bó·-lâng. "Kiông-kan Sat-jîn" chit tè koa te̍k-pia̍t ū cheng-gī.

Chhan-chhiūⁿ phêng-lūn-ka Malaita kóng--ê, thiaⁿ--koè ê lâng m̄ sī chin kah-ì tō sī put-chí-á hoán-kám.

Sêng-oânSiu-kái

 • Chhoà Hái-un (蔡海恩, "Chó-phài") - hoat-khí-jîn, lêng-hûn hūn-chú; gí-tah-chhiú.
 • Koa Jîn-kian (柯仁堅, "Sió Koa") - 90 nî-tāi boé-kî ka-ji̍p, lêng-hûn hūn-chú; gí-tah-chhiú.
 • Lâu Pek-lī (劉柏利) - bass
 • (陳俊熾, "阿熾") - kó·

Chhoà Hái-un, Koa Jîn-kian 2 lâng í-chá tha̍k Tâi-oân Tāi-ha̍k, āu--lâi hông thoè-ha̍k.

Tùi in ê éng-hióngSiu-kái

Lô-chúi-khe Kong-siā chá-kî ê im-ga̍k hoán-èng Chhoà Hái-un ê kháu-bī, sêng grunge. "Siā-hoē-chú-gī Kái-hòng Tâi-oân", "U238" sio̍k kāng chit-ê hong-keh. Chhoà Hái-un mā toà lâi pún-thó· bîn-iâu ê goân-sò·. Lēng-goā 1-ūi lêng-hûn jîn-bu̍t Koa Jîn-kian toà lâi Nakasi. I tī koa lāi-té chham hóng thoân-thóng hì-khek ê kháu-pe̍h kap chháu-kin ê kàn-kiāu bûn-hoà. Malaita jīn-ûi Lâu Pek-lī toà lâi khah "li̍p-thé" ê pian-khek hong-keh.

Chok-phínSiu-kái

 • 愛死亞洲第一輯 (1993) - ha̍p-chip
 • 地下音樂檔案5 (1995) - tē-1-tiuⁿ choan-chip
 • 南國再見,南國 (1996) - tiān-iáⁿ soundtrack, 2 tiâu koa
 • 牛年春天吶喊現場專輯〈一〉 (1997?) - ha̍p-chip
 • 牛年春天吶喊現場專輯〈二〉 - ha̍p-chip
 • 97赤聲搖滾 (1997) - ha̍p-chip
 • 虎年春天吶喊 (1998?) - ha̍p-chip
 • 兔年春天吶喊 (1999?) - ha̍p-chip
 • 台客的復仇 (1999) - tē-2-tiuⁿ choan-chip
 • 臭死了 (2001) - tē-3-tiuⁿ choan-chip

Tit-chióngSiu-kái

2013 nî Kim-im Chhòng-chok-chióng, Chòe-ka Iô-kún Toaⁿ-khek, "Khòaⁿ-tio̍h O͘-iáⁿ Tō Khui-chhèng"
2020 nî Kim-khek-chióng, Chòe-ka Tâi-gí Choan-chip-chióng, "Chong-hông"

Goā-pō· liân-kiatSiu-kái