Liông-sū

(Tùi Nagarjuna choán--lâi)

Liông-sū (Hoân-gí: Nagarjuna, 龍樹,iok 150 nî – iok 250 nî), mā huat-im-tsoh Liông-tshiū, līng-guā koh i̍k-tsoh Liông-sìng(龍勝) kā Liông-bíng(龍猛) sī Hu̍t-kàu ê tiōng-iàu tiat-ha̍k-ka, keng-kòe i-ê Āryadeva kà-sī, i chhòng-li̍p liáu Madhyamaka phài.

miâ-hō

siu-kái

I ê miâ sī a-tsiu-ná(Arjuna), sī tsit-tsióng tshiū-á. kóo-tsá thuân-suat-ê bíng-tsiòng mà kiò tsit-ê miâ. i tsan-king khì-kuè Liông-kiong, kìnn-kuè Liông-ông, sóo-í lâng kā i kiò-tsoh Liông. khiu-môo-lô-si̍p kā i huan-tsoh Liông-sū.