New HorizonsBí-kok NASA ê thài-khong thàm-chhâ-ki (space probe), New Frontiers kè-ōe ê chi̍t pō͘-hūn. Thàm-châ-ki sī Johns Hopkins Tāi-ha̍k Èng-iōng Bu̍t-lí Si̍t-giām-sek (Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory) kap Sai-lâm Ián-kiù-só͘ (Southwest Research Institute) chè-chō, chú-iàu ê jīm-bū sī tiāu-cha Mê-ông-chheⁿ.

New Horizons

New Horizons chiap-kīn Mê-ông-chheⁿ ê khong-sióng-tô͘.
Jīm-bū lūi-hêng Flyby
(132524 APL · Jupiter ·Pluto ·486958 Arrokoth)
Chhau-chok-chiá NASA
COSPAR ID 2006-001A
SATCAT № 28928
Bāng-chām pluto.jhuapl.edu
nasa.gov/newhorizons
Jīm-bû keng-kòe sî-kan Primary mission: 9.5 years
Elapsed: 18nî ,2goe̍h ,30kang
Thài-khong-chûn sèng-chit
Chè-chō-chiá APL / SwRI
Hoat-siā chit-liōng 478 kg (1,054 lb)[1]
Bû jiân-liāu chit-liōng 401 kg (884 lb)
Chài-mi̍h chit-liōng 30.4 kg (67 lb)
Chhùn-chhioh 2.2 × 2.1 × 2.7 m (7.2 × 6.9 × 8.9 ft)
Tiān-le̍k 245 watts
Jīm-bū ê khai-sí
Hoat-siā ji̍t-chí January 19, 2006, 19:00:00.221 (2006-01-19UTC19) UTC[2]
Hóe-chìⁿ Atlas V (551) AV-010[2] + Star 48B 3rd stage
Hoat-siā tē-tiám Cape Canaveral SLC-41
Chhéng-hù-chiá International Launch Services[3]
Kúi-tō chham-sò͘
Eccentricity 1.41905
Inclination 2.23014°
Epoch January 1, 2017 (JD 2457754.5)[4]
Flyby of 132524 APL (incidental)
Closest approach June 13, 2006, 04:05 UTC
Distance 101,867 km (63,297 mi)
Flyby of Jupiter (gravity assist)
Closest approach February 28, 2007, 05:43:40 UTC
Distance 2,300,000 km (1,400,000 mi)
Flyby of Pluto
Closest approach July 14, 2015, 11:49:57 UTC
Distance 12,500 km (7,800 mi)
Flyby of 486958 Arrokoth
Closest approach January 1, 2019, 05:33:00 UTC
Distance 3,500 km (2,200 mi)


New Frontiers program
Juno
New Horizons before launch

New Horizons tī 2006 nî 1 goe̍h 19 tùi Tē-kiû chhut-hoat, 6 goe̍h 13 keng-kòe sió-he̍k-chheⁿ 132524 APL, 2007 nî 1 goe̍h 28 keng-kòe Bo̍k-chheⁿ liáu-āu chìn-ji̍p "khùn-bîn", 2015 nî 7 goe̍h 14 óa-kīn Mê-ông-chheⁿ.

Chiap-kīn Mêⁿ-ông-chheⁿ siu-kái

New Horizons tī 2015 nî 1 goe̍h 4 ji̍t chiū khai-sí tùi Mêⁿ-ông-chheⁿ ê jīn-bū. I tī hit chūn hip liáu ka-ta chiàm kúi lia̍p pixel ê Mêⁿ-ông-chheⁿ siòng-phìⁿ. Kàu 1 goe̍h 15 ji̍t, NASA chèng-sek chiong thàm-chhâ-ki kái ji̍p "Mêⁿ-ông-chheⁿ Chiap-kīn" kāi-tōaⁿ[5].

2 goe̍h 12, NASA ko-pò͘ liáu 1 goe̍h 25 kàu 31 kî-kan só͘ hip ê sin iáⁿ-siōng, hit-chūn thàm-cha-kî lî Mêⁿ-ông-chheⁿ tāi-iok 203,000,000 kong-lí, siòng-phìⁿ tiong ē-tàng khoàn tio̍h Mêⁿ-ông-chheⁿ kap i-ê ōe-chheⁿ Charon.

Chham-khó siu-kái

  1. "New Horizons". NASA's Solar System Exploration website. December 1, 2022 khòaⁿ--ê. 
  2. 2.0 2.1 Cleary, Mark C. (August 2010). Evolved Expendable Launch Operations at Cape Canaveral, 2002–2009 (PDF) (Report). Air Force Space & Missile Museum. 45th Space Wing History Office. p. 30. 
  3. "Atlas Launch Archives". International Launch Services. goân-loē-iông tī April 22, 2018 hőng khó͘-pih. April 21, 2018 khòaⁿ--ê. 
  4. "HORIZONS Web-Interface". NASA/JPL. goân-loē-iông tī October 7, 2012 hőng khó͘-pih. July 25, 2016 khòaⁿ--ê.  To find results, change Target Body to "New Horizons", Center to "@Sun", and Time Span to include "2017-01-01".
  5. New Horizons Begins First Stages of Pluto Encounter, New Horizons.

Guā-pōo liân-kiat siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: New Horizons

 

Wikiquote ū New Horizons ê ín-iōng-kù.

  1. "NASA Gets Some Help From Guitarist Brian May On Its New Horizons Probe", NPR, aired January 2, 2019.