Niû Bēng-siông (Hàn-jī: 梁孟松; Wade-Giles: Liang Mong-Song; 1952 nî  chhut-sì , sī Tâi-oân ê tiān-chú kang-têng ha̍k-chiá. I ùi Kok-li̍p Sêng-kong Tāi-ha̍k Tiān-kī Kang-têng Ha̍k-hē chhú-tit ha̍k-sū kap se̍k-sū ha̍k-ūi, jiân-āu tī Berkeley California Tāi-ha̍k chhú-tit tiān-chú kang-têng phok-sū ha̍k-ūi. Choan-tióng pòaⁿ-tō-thé goân-kiāⁿ bu̍t-lí kap chè-têng ki-su̍t, í-ki̍p FinFET ki-su̍t. IEEE īⁿ-sū, bat chò kòe Kok-li̍p Chheng-hôa Tāi-ha̍k Tiān-ki-hē kap Tiān-chú-só͘ ê kàu-siū, Sêng-kun-koán Tāi-ha̍k hóng-būn kàu-siū, AMD kang-têng-su, Tâi-chek-tiān chu-chhim gián-hoat-tiúⁿ, Sam-seng Tiān-chú gián-hoat hù-chóng-keng-lí, jiân-āu khì tī Tiong-sim Kok-chè.