Norman lâng sī 10, 11 sè-kí sî-chūn tī Normandy ê chi̍t kûn jîn-bîn, chó͘-sian sī goân chū Norse Viking lâng, hia Viking lâng goân-té seng-oa̍h tī Tan-be̍h, Peng-tó kap Lo̍k-ui. In tī thâu-lâng Rollo ê nia-chhōa hā, hiòng Sai Frank Ông-kok ê Charles 3-sè chīn-tiong. Keng-kòe kúi tāi ê tông-hòa, in iông-ji̍p chāi-tē ê Frank lâng kap Gallia Lô-má jîn-bîn, bûn-hòa siōng chiàm-chhù chhái-chhú Caroling-sek ê Sai Frank bûn-hòa.