O͘-miâ-toaⁿ

(Tùi O·-miâ-toaⁿ choán--lâi)

Chèng-tī-siōng só· kóng ê o·-miâ-toaⁿ sī 1 khoán miâ-toaⁿ téng-thâu lia̍t chhut koân-lī siū hān-chè ê chi̍t-kóa-á lâng a̍h-sī cho·-chit. Chia ê lâng bē-tit-thang hiáng-siū bó·-chióng koân-lī, ho̍k-bū, a̍h-sī tit-tio̍h chū-iû hêng-tōng ê hí-khó.

Bí-kok Chiòng-gī-īⁿ ê Hui-Bí Oa̍h-tōng Úi-oân-hōe (HUAC) bat siat 1 ê o·-miâ-toaⁿ hō·-chò Hollywood Ten, lia̍t chhut in jīn-ûi sī Kiōng-sán-tóng tóng-oân ê chó-phài kha-pún-ka, tì-tio̍h in chhoē bô thâu-lō·.

Kok-bîn-tóng léng-tō ê Tiong-hôa Bîn-kok chèng-hú mā bat chó·-gāi chi̍t-kóa hoán-tùi-phài jîn-sū tńg Tâi-oân a̍h sī khì hia pài-hóng. Chit ê miâ-toaⁿ pau-koat ū gōa-chek jîn-sū (kì-chiá, thoân-kàu-sū, ūn-tōng-chiá).

Chham-khó: Tiong-hôa Bîn-kok ê o·-miâ-toaⁿ

Tùi tiān-náu kè-sǹg-ki ê kak-tō· lâi kóng, o·-miâ-toaⁿ sī 1 ê khòng-chè hí-khó-koân ê ke-si. Chit khoán o·-miâ-toaⁿ ún-chún ta̍k-ê ū it-poaⁿ-sèng ê koân-lī, cheng-chha miâ-toaⁿ téng-bīn ê hūn-chú bô nā-niā. Pe̍h-miâ-toaⁿ tian-tò-péng: kan-na ún-chún téng-bīn ê hūn-chú ū koân-lī, kî-thaⁿ lóng bô.