Hun-lân ê o͘-tó͘-bái soat-tē kēng-cháu.

O͘-tó͘-bái su-pò͘-chuh (Eng-gí: motorcycle sport) sī kok iūⁿ ê o͘-tó͘-bái su-pò͘-chuh oa̍h-tāng. Ū kēng-cháu-sek--ê, ia̍h ū pí ki-su̍t--ê.