Oa̍t-lâm đồng (越南--, Oa̍t-lâm-gí: đồng Việt Nam) sī Oa̍t-lâm ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī ₫ ia̍h VND.

Oa̍t-lâm đồng
Đồng Việt Nam
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé VND
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 1/10 hào
(bô-tī-leh ēng)
 1/100 xu
(bô-tī-leh ēng)
ho̍k-sò͘ Chia hòe-pè miâ-jī ê gí-giân bô ho̍k-sò͘ kap tan-sò͘ ê khu-pia̍t.
Kì-hō ₫/đ
Gîn-phiò
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng 1,000₫, 2,000₫, 5,000₫, 10,000₫, 20,000₫, 50,000₫, 100,000₫, 200,000₫, 500,000₫
Gîn-kak-á
 hán-tit ēng 200₫, 500₫, 1000₫, 2000₫, 5000₫ (no longer minted or in active use; still legal tender)
Thóng-kè
Sú-iōng-chiá  Oa̍t-lâm
Hoat-hêng
Tiong-iong
gîn-hâng
Oa̍t-lâm Kok-ka Gîn-hâng
 Bāng-chām www.sbv.gov.vn
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng Positive decrease 2.7% (2019)[1]

Hoē-lu̍t

siu-kái
taⁿ ê VND ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

Chham-khó

siu-kái