Opera (liû-lám-khì)

Khu-pia̍t: Koan-hē im-ga̍k, hì-kio̍k ê opera chhiáⁿ koàⁿ Opera hit phiⁿ.

Opera sī 1 thò tiān-náu nńg-thé, ē-tàng hō͘ lâng hoa̍t-lo̍h chhiâng-chāi pān ê Internet bāng-lō͘ khang-khoè, pau-koah liû-lám bāng-ia̍h, siu/kià e-mail, koán-lí liân-lo̍k-jîn, chek-sî thong-sìn téng-téng.

Opera sī Norge kong-si Opera Software ê sán-phín. Ū chi-oān kúi-ā-chióng chok-gia̍p hē-thóng, pau-koah Microsoft Windows, Mac OS X, Solaris, FreeBSD, GNU/Linux. Bo̍k-chêng (2006 nî) tī hêng-tōng tiān-oē kap kò-jîn sò͘-ūi chō͘-lí ê chhī-tiûⁿ chiàm-iú-lu̍t te̍k-pia̍t koân.

Toh-téng-hêng ê Opera bián-chîⁿ.