Pak-hūi 40-tō͘ sòaⁿ

Pak-hūi 40-tō͘ sòaⁿTē-kiû téng hūi-tō͘ tùi chhiah-tō hiòng pak 40-tō͘ ê iân chōa. Thong-kòe ê só͘-chāi pau-koat Au-chiu, Tē-tiong-hái, A-chiu, Thài-pêng-iûⁿ, Pak Bí-chiu, kap Tāi-se-iûⁿ.