Pang-chān:Iōng-chiá siat-tēng

Ū khui-hō· ê iōng-chiá ē-iōng-tit chhiâu Wikipedia bāng-chām ê sú-iōng pān-hoat, pau-koat jī-thé ê hêng/toā-sè/sek-tì, bāng-ia̍h ê "phoê", khiā-khí ê sî-khu, pian-chi̍p ê bô·-sek, téng-téng.

Iōng-chiá chu-liāuSiu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

MiâSiu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Bi̍t-béSiu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Kài-bīn gú-giânSiu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Quickbar ê siat-tēngSiu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Phôe (skin)Siu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Sò·-ha̍k ê piáu-sīSiu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Bûn-jī-nôa ê tōa-sèSiu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Sî-khuSiu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Chòe-kīn ê kái-piàn & stub ê hián-sīSiu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Chhiau-chhōe ê kiat-kóSiu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Liû-lám-khì ê siat-tēngSiu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Ka-kī chong-hông bāng-ia̍h (CSS, JavaScript)Siu-kái

Ká-sú lí iōng monobook chit tè phôe, ē-sái-tit siat-kè ka-kī ê CSS stylesheet chhú-tāi Wikipedia thê-kiong ê CSS (http://zh-min-nan.wikipedia.org/style/monobook/main.css kap MediaWiki:Monobook.css). Chí-iàu tī lí ê monobook.css lāi-bīn lok CSS chí-lēng tō ē-iōng-tit. Nā ū su-iàu, mā ē-tàng siat-kè ha̍h-su ê User monobook.js chhú-tāi hē-thóng ê khó·-pih (MediaWiki:Monobook.js).

Chham-khó: meta:Help:User style.

Kî-thaⁿ ê siat-tēngSiu-kái