Phek-siù

(Tùi Pek-siù choán--lâi)

Phek-siù (壁宿) sī Jī-si̍p-pat Siù pak-hong Hiân-bú 7-siù ê tē-7 siù.

Phek-siù ê chheⁿSiu-kái

miâ hàn-jī seng-chō chheⁿ sò͘ tāi-piáu
Phek Pegasus Chō/Andromeda Chō 2 Walls, the library
Phek-le̍k 霹靂 Siang-hî-chō 5 A thunderclap
Hûn-ú 雲雨 Siang-hî-chō 4 cloud and rain
Thian-kì 天廄 Andromeda Chō 3 Stable, or the people who manage stable
Hu-chit 鈇鑕 Keng-hî-chō 5 The sickle for harvesting
Thó͘-kong 土公 Siang-hî-chō 2 Officials responsible for infrastructure and construction