Hiân-bú (玄武) sī Tiong-kok sù-siōng ê kî-tiong chi̍t ê.

Hiân-bú ê ang-á

Pak-hng Chhit SiùSiu-kái

siù miâ Hàn-jī tāi-piáu chheⁿ miâ
8 Tó͘ φ Sgr
9 Ngiû β Cap
10 ε Aqr
11 Hu β Aqr
12 Gûi α Aqr
13 Sek α Peg
14 Pek γ Peg