Ngiû-siù (牛宿), mā hō-chò Ngiû-siù-ngiû (牛金牛), sī Jī-si̍p-pat Siù pak-hong Hiân-bú 7-siù ê tē-2 siù.

Ngiû-siù ê chheⁿSiu-kái

miâ hàn-jī seng-chō chheⁿ sò͘ tāi-piáu
Ngiû Soaⁿ-iûⁿ-chō 6 The ox hanged by the rope
Thian-tiân 天田 Soaⁿ-iûⁿ-chō/Hián-bî-kiàⁿ-chō 4 Son from heaven
Kiú-khám 九坎 Hián-bî-kiàⁿ-chō 4 Nine irrigation wells
Hô-kó͘ 河鼓 Bā-hio̍h-chō 3 Military drums in the sky
Chit-lú 織女 Thian-khîm-chō 3 The girl who skilled in weaving of fairy folk
Chó-kî 左旗 Bā-hio̍h-chō/Thian-chìⁿ-chō 9 Banners in the left
Iū-kî 右旗 Bā-hio̍h-chō 9 Banners in the right
Thian-hô͘ 天桴 Bā-hio̍h-chō 4 Drum at the River stick
Lô-ián 羅堰 Soaⁿ-iûⁿ-chō 3 Mound for irrigation system
Chiām-tâi 漸臺 Thian-khîm-chō 4 Water for clepsydra
Lián-tō 輦道 Thian-khîm-chō/Thian-ngô͘-chō 5 Passage for imperial chariot