Thian-chìⁿ-chō (天箭座), mā thang kiò chò chìⁿ-chō (箭座) ia̍h-sī sí-chō (矢座), sī hiān-tāi 88 seng-chō chi it.

Thian-chìⁿ-chō
Sagitta
Sagitta
lio̍k-gí Sge
só͘-iú-keh Sagittae
siōng-teng the Arrow
chhek-keng 18h 57m 21.3919s20h 20m 44.8677s
chhek-ūi 16.0790844° to 21.6436558°
bīn-chek 79.9 pêng-hong-tō͘ (86th)
chú-iàu hêng-chheⁿ 4
Bayer/Flamsteed
hêng-chheⁿ
19
ū he̍k-chheⁿ ê hêng-chheⁿ 2
liōng-tō͘ 3m í-siōng ê hêng-chheⁿ 0
kū-lî 10 parsec(32.62 kng-nî)í-lāi ê hêng-chheⁿ 2 (GJ 745A/B)
siōng kng ê chheⁿ γ Sge (3.51m)
siōng kīn ê chheⁿ Gliese 745
(28.14 ly, 8.63 pc)
Messier thian-thé 1
keh-piah seng-chō Hô͘-lî-chō
Hercules Chō
Bā-hio̍h-chō
Hái-thûn-chō
ē khòaⁿ-tio̍h ê hūi-tō͘ hoān-ûi: +90° kàu −70° chi-kan
sek-ha̍p koan-sióng ê goe̍h-hūn: 8 goe̍h