Hái-ti-chō

(Tùi Hái-thûn-chō choán--lâi)

Hái-ti-chō (海豚座) sī hiān-tāi 88 seng-chō chi it.

Hái-ti-chō
Delphinus
Delphinus
lio̍k-gí Del
só͘-iú-keh Delphini
siōng-teng dolphin
chhek-keng 20h 14m 14.1594s21h 08m 59.6073s
chhek-ūi +2.4021468°–+20.9399471°
ka-cho̍k Heavenly Waters
siōng-hān NQ4
bīn-chek 189 pêng-hong-tō͘ (69th)
chú-iàu hêng-chheⁿ 5
Bayer/Flamsteed
hêng-chheⁿ
19
ū he̍k-chheⁿ ê hêng-chheⁿ 5
liōng-tō͘ 3m í-siōng ê hêng-chheⁿ 0
kū-lî 10 parsec(32.62 kng-nî)í-lāi ê hêng-chheⁿ 2
siōng kng ê chheⁿ Rotanev (β Del) (3.63m)
siōng kīn ê chheⁿ HU Del
(29.01 ly, 8.89 pc)
Messier thian-thé 0
làu-sái-chheⁿ-kûn None
keh-piah seng-chō Hô͘-lî-chō
Thian-chìⁿ-chō
Bā-hio̍h-chō
Chúi-pân-chō
Bé-á-chō
Pegasus Chō
ē khòaⁿ-tio̍h ê hūi-tō͘ hoān-ûi: +90° kàu −69° chi-kan
sek-ha̍p koan-sióng ê goe̍h-hūn: 9 goe̍h