Phoà khui ê phî-tàn.

Phî-tàn sī chi̍t khoán kā nn̄g ka-kang chè sêng ê si̍t-phín, it-poaⁿ sī ēng ah nn̄g, ēng io̍h-liāu kap thô͘ pau chi̍t toāⁿ sî-kan só͘ chiâⁿ-sêng.