?Ah
Ah-bó kap ah-kang
Anas platyrhynchos
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Aves
Bo̍k: Anseriformes
Kho: Anatidae
A-kho

Ah/Ah-á sī chí ah-kho lāi-té chi̍t-pō͘-hūn ê chiáu-á, ah sī it-poaⁿ-tek ê chheng-ho͘, m̄-sī seng-bu̍t-ha̍k ê hun-lūi. Ū-ê ah hō͘-lâng chhī chó cheng-seⁿ, in ê bah kap nn̂g ē-sái chia̍h.

Ah ê thé-hêng pí kap gān khah sè. Ah se-sêng ài bak-chúi, chiáⁿ-chúi kap kiâm-chúi lóng ū ah se-thoàⁿ. Ah-kang kap a-bó mô͘ ê sek-tī bô kâng.

Galápagos Kûn-tó