Phó͘-thong-ōe

(Tùi Phó͘-thong-oē choán--lâi)

Phó͘-thong-oē (普通話) sī Tiong-kok kui-tēng ê Hiān-tāi Piau-chún Hàn-gí pán-pún, kah Tâi-oân ê kok-gí ū chi̍t-kóa-á bô-kâng.