Phok-bu̍t-koán (博物館; museum) sī siu-chông kó͘-tóng ê kiàn-tio̍k-bu̍t ia̍h-sī ki-koan.

Tāi Eng Phok-bu̍t-koán

Phok-bu̍t-koán siu-chông pēng î-hō kū-iú kho-ha̍k, gē-su̍t ia̍h-sī le̍k-sú tiōng-iàu-sèng ê mi̍h-kiāⁿ, pēng thàu-kòe tián-sī, hō͘ tāi-chiòng ē-tàng koan-khòaⁿ chia-ê mi̍h-kiāⁿ. Tōa-pòaⁿ ê tōa-hêng phok-bu̍t-koán ūi-tī sè-kài sì-kè ê tiōng-iàu siâⁿ-chhī. Phok-bu̍t-koán it-poaⁿ ū tián-chông, gián-kiù, tián-sī kap kàu-io̍k 4-tōa kong-lêng.