Tāi-eng Phok-bu̍t-koán

(Tùi Tāi Eng Phok-bu̍t-koán choán--lâi)

Tāi-eng Phok-bu̍t-koán (Eng-gí: British Museum) sī London chi̍t keng1753 nî só͘ siat ê le̍k-sú kap bûn-hoà phok-bu̍t-koán, siu-chông lâi-chū thong-sè-kài ê bûn-bu̍t.

British Museum