Pin-nn̂g Se-si

Pin-nn̂g Se-siTâi-oânlō·-piⁿ táⁿ-á he̍k-chiá tiàn-bīn bē pin-nn̂g ê siàu-liân cha-bó·. In-ūi Pin-nn̂g sán-gia̍p kēng-cheng ke̍k-lia̍t, thâu-ke iau-kiû kò· tàⁿ-á ê siàu-lú chhēng-chhah ài iáⁿ-ba̍k, tōa-táⁿ, chiah ē-tit-thang chio seng-lí, só·-í āu--lâi hō-miâ chò "Se-si". Pin-nn̂g Se-si sī Tâi-oân pîn-nn̂g bûn-hòa ê 1 ê siā-hōe hiān-siōng.

Pin-nn̂g Se-si

1990 nî-tāi chìn-chêng, Tâi-oân ê pin-nn̂g-tàⁿ khah chē sī ū nî-hòe ê cha-bó·-lâng teh kò·--ê. Pin-nn̂g sán-gia̍p khai-sí kiâⁿ khì-gia̍p-hòa ê keng-gêng hong-sek. Ū lâng khai-sí chhiàⁿ siàu-liân cha-bó· kò· tàⁿ. Kéng-khì bái ê sî-chūn, pin-nn̂g sán-gia̍p khip-siu chin chē lâng tâu-ji̍p. In-ūi kēng-cheng ke̍k-lia̍t, Pin-nn̂g Se-si ê chhēng-chhah, hêng-ûi ná lâi ná tōa-táⁿ. Pin-nn̂g-tàⁿ ê siat-kè oân-ná khai-sí ū piàn-hòa, it-poaⁿ ū an siám-siám-sih-sih ê nî-óng-teng, tàⁿ-á thâu-chêng chhāi 1 tè thàu-bêng ê po-lê hong-piān lâng-kheh khoàⁿ ū chin.

Pin-nn̂g Se-si ê lâng-kheh chú-iàu sī chò-kang-á lâng, te̍k-pia̍t sī sái tn̂g lō· ê tho·-lá-khuh (hòe-chhia) su-ki. Pō· pin-nn̂g ū thê-sin ê chok-iōng. Kēng-cheng siāng ke̍k-lia̍t ê só·-chāi tī ko-sok kong-lō· kau-liû-tō hù-kīn. Pin-nn̂g-tàⁿ tû-liáu bē pin-nn̂g í-gōa, mā bē hun, lài-tah, chhia-phiò, chhái-koàn. Kéng-chhat ū sî ē pài-thok Pin-nn̂g Se-si tàu chù-ì in beh ti̍h ê hiâm-hoān.

Pin-nn̂g Se-si oân-ná sī chò-kang-á pōe-kéng. Ū lâng chho·-tiong tha̍k bô pit-gia̍p tō khì chia̍h thâu-lō·. Kéng-khì bái ê nî-chūn, ū-ê sī chhù--lìn chú-iàu ê keng-chè lâi-goân. In-ūi nî-hòe, ha̍k-le̍k lóng bô-kàu chu-keh, thâu-lō· ê soán-te̍k khah chió. Chhin-chhiūⁿ it-poaⁿ ê piān-lī-tiàm iau-kiû ū ko-tiong í-siōng ê thêng-tō·. Pin-nn̂g-tàⁿ ê siu-ji̍p pí-kàu-te̍k mā ū khah hó--tām-po̍h-á.

Pin-nn̂g Se-si hām pin-nn̂g pún-sin kāng-khoán ū cheng-gī. Mûi-thé ê pò-tō khah chē sī hù-bīn--ê, tì-tio̍h Pin-nn̂g Se-si hām kì-chiá ê koan-hē bô hó. Siā-hōe khai-sí ū siaⁿ-im iau-kiû koán-lí Pin-nn̂g Se-si ê chhēng-chhah. Chu Li̍p-lûn chú-chhî ê Thô-hn̂g koān-chèng-hú tī 2002 nî 9-goe̍h 17 hoat-piáu "3 Put" chèng-chhek, iau-kiû Pin-nn̂g Se-si mài hiàn heng-khám, pak-tó· kah kha-chhng 3 ê pō·-ūi. Chit ê kui-tēng ín-khí siā-hōe tōa gī-lūn. Keh-tńg-ji̍t sûi ū chi̍t-kóa-á cha-bó· thoân-thé khòng-gī. In jīn-ûi kóng, che sī 1 khoán kai-kip khî-sī. Pêⁿ-pêⁿ saⁿ chhēng chió, kok-chè model hō· lâng chún-chò ko-sióng, ah ē-kai-chân cha-bó· gín-á chhēng chió tō pìⁿ kē-lō·, tì-tio̍h éng-hióng in thàn-chia̍h ê 1 ê pō·-sò·, mā chó·-tòng in tián-sī ka-kī sin-khu ê chū-iû. "3 put" āu--lâi kái chò "put hông-gāi kau-thong, put ûi-hoán lô-kang siong-koan ê hoat-lēng, put kòe-hūn pō-lō·".

Siâng-sî oân-ná ū kî-thaⁿ ê cha-bó· thoân-thé hoat-piáu bô siâng ê khoàⁿ-hoat. Lē-hiong Ki-kim-hōe jīn-ûi Pin-nn̂g Se-si ê khang-khòe pún-chit-siōng sī 1 khoán keng-chè kiam sèng ê pak-siah. Pin-nn̂g Se-si tùi ka-kī ê sin-khu si̍t-chāi bô siáⁿ chū-chú-sèng; chu-pún chú-gī, hū-koân thé-chè kā cha-bó·-lâng bu̍t-hòa.

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

Siong-koan ê bûn-chiuⁿSiu-kái