Porky Pig sī chi̍t sian tōng-ōe cartoon kak-sek, Warner Bros. chè-chok ê chi̍t chiah ti-á, tāi-seng sī sú-iōng tī Looney Tunes kap Merrie Melodies hē-lia̍t lāi-bīn.