RSS sī 1 chióng kin-kù XML gí-hoat khai-hoat chhut-lâi ê tiān-náu ko·-thong phiau-chún. Chit ê Eng-bûn sok-siá ū ē-kha chit-kóa-á ì-sù:

  • Rich Site Summary (RSS 0.9x, RSS 2.0)
  • RDF Site Summary (RSS 0.9, 1.0)
  • Really Simple Syndication
RSS sī 1 chióng kin-kù XML gí-hoat khai-hoat
RSS sī 1 chióng kin-kù XML gí-hoat khai-hoat

Bāng-chām kap bāng-chì àn-chiàu RSS ê phiau-chún kā in ê lōe-iông pau chò sek-ha̍p tiān-náu nńg-thé kái-tha̍k ê chu-liāu keh-sek. Pau hó ê tóng-àn thàu-kòe it-poaⁿ ê bāng-lō· koán-tō siu-sàng. Ē-sái kóng RSS thê-kiong bāng-chām 1 ê bāng-lō· liân-pò· (web syndication) ê pān-hoat, ē-tit chiōng in ê lōe-iông "sak" chhut-khì hō· pa̍t ê tan-ūi "siau-hòa", sú-iōng, chài-seng-sán.

RSS kan-na iōng lâi pau bāng-chām chhiâng-chāi keng-sin ê hit-koá-á lōe-iông, khó-pí kóng sin-bûn chu-sìn. Che ē-sái pau-koah siau-sit ê lia̍t-toaⁿ, múi 1 tiâu sin-bûn ê ji̍t-kî, khài-iàu, chok-chiá, sin-bûn-tiâu ê bāng-chām chū-chí. Ū chhù-bī ê tho̍k-chiá iōng choan-mn̂g ê nńg-thé lia̍h RSS tóng-àn tńg--lâi, jiân-āu àn-chiàu tho̍k-chiá kah-ì ê hong-sek siau-hòa, hián-sī. RSS tóng-àn a̍h-sī kóng thoân chu-sìn ê koán-tō hō·-chò "chhī-liāu" (feed). Chit khoán nńg-thé pau-koah RSS aggregator (mā hō·-chò feed reader) chit khoán èng-iōng nńg-thé. In it-poaⁿ ū-hoat-tō· chò-chi̍t-pái siau-hòa chin chē bô kāng goân-thâu ê RSS tóng-àn, kā kî-tiong siāng sin he̍k-chiá iá-bē tha̍k--kòe ê siau-sit chéng-lí chhut-lâi hō· iōng-chiá tha̍k. Che pí iōng-chiá ka-kī ta̍k-kang sûi-ê-á kiám-cha 10-gōa-ê, chiâⁿ-pah-ê bāng-chām ke khah ū hāu-lu̍t, in-ūi tho̍k-chiá kan-na khoàⁿ-ē-tio̍h m̄-bat tha̍k--kòe ê pō·-hūn. Koh in-ūi RSS pau ê chu-liāu ū it-tēng ê keh-sek, beh chìn-chi̍t-pō· ka-kang, têng chhut-pán--chi̍t-piàn bô khùn-lân. Khó-pí kóng, ē-tàng iōng nńg-thé kā kúi-nā-ê kāng gī-tê ê RSS lâi-goân khioh chò 1 ê RSS tóng-àn hō· lâng khì lia̍h.

Le̍k-sú

siu-kái

Netscape1999 nî khai-sí tiàm in ê bāng-chām thê-kiong koán-tō (hō·-chò channel, pîn-tō) hō· lâng siu-chi̍p in ka-kī ê lōe-iông (2001 nî kiat-sok). Che pang-chān hia ê lōe-iông seng-sán-chiá khí-chō in ê tho̍k-chiá-kûn. Chu-liāu keh-sek hō·-chò RSS 0.9, RSSRDF Site Summary ê sok-siá. 0.9 kin-kù RDF siat-kè. Tú khai-sí sī iōng lâi biô-siá hòng-sàng-tâi ê lōe-iông, āu--lâi ná lâi ná sî-kiâⁿ iōng lâi chò liân-pò· ê lō·-iōng.

0.91 khip-siu Userland scriptingNews ê 1-kóa-á te̍k-sek, khai-sí iau-kiû XML ài ha̍h Netscape siat-kè ê DTD, siâng-sî hòng-khì RDF. 0.91 mā kā RSS kiò chò Rich Site Summary.

2000 nî RSS 0.9x kap RSS 1.0 ê khai-hoat hun-chhe (fork). RSS 1.0 khai-sí kiâⁿ modularization ê lō·-soàⁿ, tòe W3C ê RDF Specification, iōng XML namespace a̍h-sī RDF chò khok-chhiong (extension). RSS 1.0 kiông-tiāu hām 0.9 sio-thong.

RSS 0.9x kian-chhî bô iōng XML namespace kap RDF, kám-kak ke ho̍k-cha̍p. Khai-hoat-chiá kiò RSS hō·-chò Really Simple Syndication, kiông-tiāu RSS èng-kai chīn-liōng tan-sûn. RSS 0.9x āu--lâi hoat-tián chò RSS 2.x.

Siong-koan ê bûn-chiuⁿ

siu-kái
  • Atom - lēng-gōa 1 khoán XML-sek ê phiau-chún.

Gōa-pō͘ liân-kiat

siu-kái