Ramesuan (Ayutthaya kok-ông)

Ramesuan (Thài-kok-gí: สมเด็จพระราเมศวร, 1339 nî  – 1395 nî ) sī Thài-kok le̍k-sú lāi-bīn Ayutthaya Ông-kok ê kok-ông, 1369 nî kàu 1370 nî kap 1388 nî kàu 1395 nî chāi-ūi.