Regierungsbezirk, ē-tàng hoan-e̍k chò tē-hng, sī Tek-kok ê chi̍t khoán hêng-chèng-khu. Tē-hng chit khoán hêng-chèng-khu tī Baden-Württemberg, Bavaria, Hesse, kap Pak Rhine-Westphalia sú-iōng.