Tek-kok ê hêng-chèng koán-khu

(Tùi Regierungsbezirk choán--lâi)

Hêng-chèng koán-khu (Tek-gí: Regierungsbezirk), sī Tek-kok ê chi̍t khoán hêng-chèng-khu.

"Hêng-chèng koán-khu" chit khoán hêng-chèng-khu tī Baden-Württemberg, Bavaria, Hessen, kap Nordrhein-Westfalen‎ sú-iōng.

Chham-oa̍t

siu-kái