Rum (Se-pan-gâ-bûn: ron) sī chi̍t chióng cheng-liû-chiú, ēng kam-chià ê siong-koan sán-phín chò goân-liāu, chiah koh keng-iû hoat-kàⁿ kap cheng-liû chè-chō oân-sêng.

Chē-chē khoán ê rum chiú