Sè-pau hun-hòa (細胞分化) sī hoat-seⁿ seng-bu̍t-ha̍k ê chi̍t hāng gián-kiù khò-tê; gián-kiù to-sè-pau seng-bu̍t ê kàn-sè-pau teh hun-lia̍t ê sî-chūn, i-ê chú-sè-pau ê ûi-thoân-chú piáu-ta̍t siū-tio̍h tiâu-khòng, lo̍h-bóe piàn-chò bô-kāng sè-pau lūi-hêng ê kòe-têng. Pí-lūn kóng choân-lêng ê siū-cheng-loán tī hun-lia̍t kàu it-tēng thêng-tō͘ ê sî, i-ê chú-sè-pau tiō ē khai-sí hiòng te̍k-tēng ê hong-hiòng lâi hun-hòa, hêng-sêng the-jî ê kin-bah, kut-thâu kap mo͘-hoat téng khì-koan. Hun-hòa liáu-āu ê sè-pau tī i-ê kiat-kò͘ kap kong-lêng siōng lóng ē chhut-hiān chha-pia̍t, jî-chhiáⁿ chiâⁿ-chò só͘-ūi ê "tan-lêng-sèng" (unipotent) sè-pau, iā-chiū-sī ē-tàng hun-lia̍t chhut ū kāng-khoán kong-lêng ê chú-sè-pau. M̄-koh, só͘-ū ê chú-sè-pau ê ûi-thoân-chú lóng chham goân-té ê kàn-sè-pau kāng-khoán. Gián-kiù sè-pau hun-hòa tùi lí-kái pēⁿ-thiàⁿ ê hoat-seng ū tiōng-iàu ì-gī.