Siū-cheng-loán (受精卵; zygote), he̍k-chiá ha̍p-chú (合子), tī hoat-seⁿ seng-bu̍t-ha̍k lāi sī the̍h-lâi biâu-su̍t seng-bu̍t ê tē-it kai-toāⁿ, chit-sî i kan-na sī chi̍t ê tan-sè-pau. Chi̍t lia̍p siū-cheng-loán thong-siông sī thàu-kòe nn̄g ê tan-pōe-thé sè-pau, chhin-chhiūⁿ cha-bó͘ ê loán-chú hām cha-po͘ ê cheng-chú, thàu-kòe siū-cheng kiat-ha̍p chò-hóe só͘ hêng-sêng ê jī-pōe-thé sè-pau. Só͘-í siū-cheng-loán pau-hâm liáu lâi-chū lāu-pē kap lāu-bú ê DNA, thê-kiong liáu chi̍t ê sin ê kò-thé ê choân-pō͘ ûi-thoân sìn-sit.

Cheng-chú chham loán-chú kiat-ha̍p chiâⁿ-chò siū-cheng-loán.

chhī-leng tōng-bu̍t ê seⁿ-thoàⁿ kòe-têng tiong, siū-cheng liáu-āu só͘ hêng-sêng ê siū-cheng-loán ē soá-tāng chì su-loán-kńg, hun-lia̍t chò koh-khah chē ê sè-pau, tān-sī i-ê toā-sè pēng bōe kái-piàn.[1] Siū-cheng-loán ê hun-lia̍t sī iú-si hun-lia̍t.[2] Só͘-ū ê chhī-leng tōng-bu̍t chāi it-seng tiong lóng ē keng-kòe siū-cheng-loán chit-ê kai-toāⁿ. Siū-cheng-loán ē hoat-io̍k chiâⁿ-chò phoe-thai, jiân-āu piàn-sêng the-jî.

Chham-khó

siu-kái
  1. O’Reilly, Deirdre. “Fetal development,” MedlinePlus Medical Encyclopedia (2007-10-19). Retrieved 2009-02-15.
  2. Klossner, N. Jayne and Hatfield, Nancy. Introductory Maternity & Pediatric Nursing, p. 107 (Lippincott Williams & Wilkins, 2006).