Sèng-jiám-sek-thé (性染色體; Eng: allosome) sī tī hêng-chōng, toā-sè kap hêng-ûi hām siông-jiám-sek-thé bô-kāng ê jiám-sek-thé. Pí-lūn lâng ê 23 tùi jiám-sek-thé tiong, thâu-22 tùi sī siông-jiám-sek-thé, chhun-ê X kap Y jiám-sek-thé chiū sī sèng-jiám-thé.