X jiám-sek-thé (Eng-bûn: X chromosome) sī pō͘-hūn tōng-bu̍t the̍h-lâi koat-tēng sèng-pia̍t ê kî-tiong chi̍t tiâu jiám-sek-thé, sio̍k-î sèng-jiám-sek-thé. Tī chèng-siông ê jîn-lūi thé-sè-pau lāi, lóng ū chi̍t tùi sèng-jiám-sek-thé, cha-bó͘ sī nn̄g tiâu X jiám-sek-thé, cha-po͘ sī X kap Y jiám-sek-thé kok chi̍t tiâu.

X jiám-sek-thé

Lâng ê X jiám-sek-thé

Cha-po͘-lâng ê X jiám-sek-thé
Te̍k-teng
Tn̂g-tō͘ (bp) 156,040,895
Ki-in ê sò͘-liōng 1,805
Lūi-hêng Sèng-jiám-sek-thé
Tio̍k-si-lia̍p ūi-tì Submetacentric[1]
Piau-sek-hû
RefSeq NC_000023
GenBank CM000685

Siong-koan siu-kái

Chham-khó siu-kái

  1. "Table 2.3: Human chromosome groups". Human Molecular Genetics (tē-2 pán.). Garland Science. 1999.