Y jiám-sek-thé sī pau-koat jîn-lūi chāi-lāi chhī-leng-lūi téng tōng-bu̍t sin-ku téng nn̄g khoán sèng-jiám-sek-thé ê kî-tiong chi̍t khoán. I-ê chûn-chāi he̍k-chiá bô-chûn-chāi koat-tēng liáu tōng-bu̍t sī kang--ê ia̍h sī --ê.

Y jiám-sek-thé

Lâng ê Y jiám-sek-thé

Cha-po͘-lâng ê Y jiám-sek-thé
Te̍k-teng
Tn̂g-tō͘ (bp) 57,227,415
Ki-in ê sò͘-liōng 458
Lūi-hêng Sèng-jiám-sek-thé
Tio̍k-si-lia̍p ūi-tì Acrocentric[1]
Piau-sek-hû
RefSeq NC_000024
GenBank CM000686

Siong-koan siu-kái

Chham-khó siu-kái

  1. "Table 2.3: Human chromosome groups". Human Molecular Genetics (tē-2 pán.). Garland Science. 1999.