Sèng-hêng-ûi

Kā lān-chiáu kah chi-bai hō͘-siong kiat-ha̍p sio-chhat ê kè-têng, bo̍k-tek sī sèng-khoài-kám kah siⁿ-thòaⁿ ē-chi̍t-tāi
(Tùi Sèng-kau choán--lâi)

Sèng-hêng-ûi (性行為) it-poaⁿ sī kóng lâng he̍k-chiá kî-tha tōng-bu̍t ê seⁿ-si̍t-khì sio-ha̍p. Giâm-keh lâi kóng sī hiông-sèng ê seⁿ-si̍t-khì chìn-ji̍p chhú-sèng ê seⁿ-si̍t-tō, ē-tàng hoat-seng tī nn̄g-ê bô-kāng-khóan ê sèng-pia̍t, pau-hâm chi̍t-kóa chi̍t-ê kò-thé ū nn̄g-khóan khì-koan ê tōng-bu̍t.

Jîn-lūi ê sèng-hêng-ûi.

Lēng-gōa, sèng-hêng-ûi mā ē-tàng kóng sī pau-hâm chhùi-khang ia̍h-sī kāng-mn̂g chham sèng-khì-koan ê sèng-hêng-ûi chiap-chhiok. Iā-chiū-sī kháu-kau chham kāng-kau.