Sî-sek[1] (hàn. 時式; eng. fashion "Óa-im: "hóe-siohn""; hoat. mode) ia̍h sî-iūⁿ (-樣), sî-khoán (-款)[2]; he̍k-chiá sî-mo͘ (-髦), sî-siōng (-尚) sī sî-sio̍k liû-hêng ê chhēng-chhah kap sú-iōng mi̍h-kiāⁿ ê khoán-sek. Sî-sek tī siā-hōe siōng piáu-hiān lâng ê sèng-chit, seng-oa̍h ê hong-sek koh ū siā-hōe, keng-chè kap bûn-hòa pōe-kéng.

Sî-sek, nā chiàu fashion tī Eng-kok ha̍k-su̍t khan-bu̍t Fashion Theory só͘ tēng ê chi̍t khoán ì-sù, ē-tàng kóng sī "kū-thé-hòa ê sin-hūn ê bûn-hòa kiàn-chō" (the cultural construction of the embodied identity)[3].

Chham-khó Siu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "時式". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí). 
  2. John Macgowan (1883). "Mode (fashion)". English and Chinese dictionary of the Amoy dialect. 
  3. Valerie Steele (2004). "Fashion". Chū Valerie Steele. Encyclopedia of Clothing and Fashion. Charles Scribner's Sons. ISBN 0-684-31394-4.