Sîn-kong Hông-hō͘ ia̍h Zingû Hông-hō͘ (神功皇后/ じんぐうこうごう Jingū Kōgō?, 170 nî  – 269 nî 6 goe̍h 3 ji̍t)Ji̍t-pún tē-14 tāi Tiōng-ai Thian-hông ê hông-hō͘, mā sī tē-15 tāi Èng-sîn Thian-hông ê seⁿ-bó. Sîn-kong Hông-hō͘ sī Ji̍t-pún le̍k-sú siōng ê thâu-chi̍t-ūi cha-bó͘ kun-chú, tī Tiōng-ai Thian-hông kòe-sin liáu-āu tn̂g-kî liap-chèng. Tī Bêng-tī sî-tāi chi-chêng, Sîn-kong Hông-hō͘ pī khoàⁿ-chò sī tē-15 tāi thian-hông. Sîn-kong Hông-hō͘ chan-keng chhoā-niá kun-tūi kàu Tiâu-sián Poàn-tó cheng-chiàn.

Sîn-kong Hông-hō͘
chêng-jīm:
Tiōng-ai
Ji̍t-pún thian-hông
Sîn-kong Hông-hō͘
kè-jīm:
Èng-sîn