Sîn-sèng Lô-má Hông-tè

"Lô-má-lâng ê Hông-tè" choán koè chia. Chhōe Lô-má Tè-kok ê hông-tè, khòaⁿ Lô-má hông-tè.

Sîn-sèng Lô-má Hông-tè, goân La-teng-gí kóng Romanorum Imperator, ì-sù sī "Lô-má-lâng ê Hông-tè". In sī Sîn-sèng Lô-má Tè-kok ê thóng-tī-chiá. Chá-kî sī choan-khoân--ê, tām Caroling sî-kî chit-ê hâm-thâu pìⁿ chò siū soán-tè-hô͘ soán--chhut-lâi ê kun-chú. Āu--lâi Chong-kàu Kái-kek liáu-āu koh pìⁿ tòng-soán-chiá su-iàu keng-kòe Kàu-hông ê ka-bián lâi khak-jīm hông-tè-ūi.