Sîn ê Chhiú-chih-phō͘

Sîn ê Chhiú-chih-phō͘ (神様のメモ帳 Kami-sama no Memo-chō?, lit. "Sîn ê Chhiú-chih-phō͘")Ji̍t-pún chok-ka Sam-chéng Kong (杉井光) siá--ê chi̍t pō͘ khin-sió-soat, chap-tô͘ sī Gān-tiân Mel. Ùi 2007 nî kàu 2014 nî tī Tiān-kek Bûn-khò͘ chhut-pán. Mā bat hông kái-chò bàng-gah kap tōng-oē.

Sîn ê Chhiú-chih-phō͘
神様のメモ帳
Lô-má-jī Kami-sama no Memo-chō
Lūi-hêng Mystery
Light novel
Chok-chiá Sam-chéng Kong
Chap-tô͘ Gān-tiân Mel
Chhut-pán ASCII Media Works
Tùi-siōng Male
Bûn-khò͘ Tiān-kek Bûn-khò͘
Liân-chāi January 25, 2007September 10, 2014
Chip-sò͘ 9
Bàng-gah
Chok-chiá Sam-chéng Kong
Illustrated by Tiv
Chhut-pán ASCII Media Works
Demographic Shōnen
Cha̍p-chì Dengeki Daioh
Original run August 2010September 2012
Volumes 3
Pang-bô͘ soat-bêng

Kò͘-sūSiu-kái

Têng-tó Bêng-hái sī chi̍t-ê tī Tang-kiaⁿ tha̍k-chheh ê ko-tiong-siⁿ, i bô siūⁿ-beh kap in tông-o̍h goā chhin-chhiang, soah liân in tông-hak ê miâ lóng bô kì-tiâu. Tān-sī, i ū-chi̍t-kang hō͘ in tông-o̍h Siáu-kiā Chhái-hā giù kàu oân-gē-siā, koh hông soā-kàu NEET Cheng-thàm-toân. In ê toân-tiúⁿ sī Alice, i sī chi̍t-ê chin gâu ê hacker kap cheng-thàm, tiāⁿ-tiāⁿ khò i ê lêng-la̍t kái-koat àn-kiāⁿ. Tī kò͘-sū lāi, in tú-tio̍h pah-pah-chéng hoàn-choē àn-kiāⁿ.

Jîn-bu̍tSiu-kái

Têng-tó Bêng-hái (藤島 鳴海 Fujishima Narumi?)
Pún-choh Chú-kak, tông-sî mā-sī kò͘-sū-tiong ê tè-it-jîn-chheng. 16 hòe. 10 goe̍h 31 ji̍t siⁿ. Sin-kôaⁿ 164cm, thé-tāng 51 kong-kin. Seⁿ-chò hui-siông pêng-hoân. Bú-chhin í-keng óng-seng à, hū-chhin in-ūi kang-khoeh ê koan-hē, tn̂g-kî bô tī-teh chhù-lāi, in-chhú pêng-sî chhù-ni̍h chí-ū i kap i ê á-ché jî-í.
Alice (アリス?) / Chú-oán-sī Iú-chú (紫苑寺 有子 Shionji Yūko?)
Chū-chheng NEET cheng-thàm ê, nî-lêng bô-chheng-chhó, khòaⁿ-khí-lâi kan-nā 12, 13 hòe ê khoán. Sin-koân 130 kong-hun í-hā. Ū tioh tn̂g-sin ê siang-thúi, tn̂g o͘-hoat. Chhùi-chúi siang-tong lī-hāi, tān kóng-ōe lóng-bē liû-chêng, put-sam-sî káu-liām-lō͘.
Siáu-kiā Chhái-hā (篠崎 彩夏 Shinozaki Ayaka?)
Bêng-hái ê tông-pan tông-ha̍k. Pē-bú hun-khui-tòa, hâm í-chêng kap Chhái-hā kám-chêng chin bē-hó ê a-hiaⁿ mā chin-chió ū ki-hōe kìⁿ-bīn. Tī "Hoa-oân Gōa-séng-tiām" kiam-chit.
Bêng Thâu-ke ( ミンさん?, Min) / N̂g Bêng-lē (黄明麗 Fan Min-Lī?)
Tiong Ji̍t ê poà-hóng-á. Pún-chêng sī lé o̍h chò ke-nn̄g-peng, āu-lâi khui goā-séng-tiām ê lāu-pē sit-chong, chí-hó tǹg-lâi kè-sêng i ê tiām.
A-tiat (テツ?) / It-kiong Tiat-hiông (一宮 哲雄 Ichinomiya Tetsuo?)
NEET Cheng-thàm-thoân lāi siong gâu sio-phah ê. Ùi Bêng-hái tha̍h ê M-tiong thêng-o̍h ê ha̍k-tiúⁿ. Bat phah koè bo̍k-sèng, m̄-koh chit-má hong-kiáu. Khah-chá tiāⁿ-tiāⁿ sio-phah, hông lia̍h-khì kéng-kio̍k, só͘-í kap o͘-tō mā chin sek.
Siàu-hāu (少佐 Shōsa?) / Hiòng-chéng Kun (向井 均 Mukai Hitoshi?)
Hū-chek siu-chi̍p chêng-pò ê. Chin gâu chiap-thiaⁿ kap thau-hip. Seⁿ-chò chhin-siū gín-á, soah sī tāi-ha̍k-siⁿ. Mī-tio̍h kun-sū. Ū tāi-ha̍k kàu-siū lóng o-ló ê tiān-chú-kang-têng tì-sek kap kì-sut.
Hông-á (ヒロ Hiro?) / Song-goân Hông-bêng (桑原 宏明 Kuwabara Hiroaki?)
Cheng-thàm-thoân ê kong-koan, iân-tâu, chhùi-chúi koh hó. Kî-sit sī chi̍t-ê chia̍h-nńg-pn̄g ê. Tiāⁿ-tiāⁿ kap cha-bó͘ sio-kàn. Gâu lī-iōng bat ê cha-bó͘ the̍h-tio̍h só͘-cha ê chu-liāu.
Tē-sì-tāi (四代目 Yondaime?) / Chô͘-chhun Chòng-it-lông (雛村 壮一郎 Hinamura Sōichirō?)
Pháiⁿ-kiáⁿ ê thâu-lâng. Kah-chá toà tī Koan-se, chhù-lāi sī chò seng-lí ê. Kap Bêng-hái sī oāⁿ-thiap--è.

Bàng-gahSiu-kái

Tiv só kái ê bàng-gah ùi 2010 nî 8 goe̍h kàu 2012 nî 9 goe̍h tī Goe̍h-khan Tiān-kek Tāi-ông liân-chāi.

Tōng-oēSiu-kái

Tōng-oē tī 2011 nî 7 goe̍h kàu 9 goe̍h hòng-sàng, J.C.Staff chè-chok.

Goā-pō͘ Liân-kiatSiu-kái