Sò͘-ha̍k-tek ê su-lí

(Tùi Sò͘-ha̍k-te̍k ê lô-chek choán--lâi)

Sò͘-ha̍k-tek ê su-lí (mathematical logic) sī sò͘-ha̍k ê 1 ki hun-ki, choan-tô͘ leh gián-kiù kap hêng-sek hē-thóng (formal system) ū tī-tāi ê koan-liām, khoàⁿ chit-koá ti̍t-kak ê khài-liām, khó-pí kóng chi̍p-ha̍p, sò͘-ba̍k, chèng-bêng, kè-sǹg (computation) téng-téng, beh chái-iūⁿ lâi piáu-ta̍t. Khah chia̍p ēng--tio̍h ê lí-lūn ū bô͘-hêng-lūn (model theory), chèng-bêng-lūn (proof theory), chi̍p-ha̍p-lūn ham tē-hoê-lūn (recursion theory). Sò͘-ha̍k-te̍k ê lô-chek tùi gián-kiù sò͘-ha̍k ê ki-chân (foundations of mathematics) chin tiōng-iàu.