Sòng Bú-tè

Sòng Bú-tè (Hàn-jī: 宋武帝; 363 nî  – 422 nî ), pún-miâ Lâu Jū (劉裕), pió-jī Tek-û (德輿), biō-hō Ko-chó͘ (高祖). I sī Lâu Sòng ê khai-kok hông-tè.

Sòng Bú-tè