Só͘-lô-bûn (hiān-tāi Hi-pek-lâi-gí: שְׁלֹמֹה Shlomo), mā hō Só͘-lô-bûn Ông, nā chiàu Sèng-keng (Lia̍t-ông-kì kap Le̍k-tāi-chì) téng su só͘ kì, sī Í-sek-lia̍t chi̍t ūi iú tì-hūi ê ông, sī sian-ông Tāi-pi̍t ê hāu-seⁿ. Thoân-thóng siōng só͘ jīn-ûi ê chāi-ūi sî-kan sī Chêng 970 nî kàu 931 nî chó-iū.

Hô-lân ōe-ka Peter Paul Rubens tī 17 sè-kí ê chok-phín Só͘-lô-bûn ê Phòaⁿ-koat.

Quran lāi-bīn Só͘-lô-bûn ia̍h hông kì chò sī sian-ti chi it.