LänSūi-tián ê hêng-chèng-khu tan-ūi, tī Hun-lân mā pat sú-ēng, Hun-lân-gí kóng lääni. Tī Hàn-bûn, län ū hoan-e̍k chò "koān" he̍k-chiá sī "séng"

Siōng-koan siu-kái