SBS Drama Special

(Tùi SBS Drama Specials choán--lâi)

SBS Drama Special (SBS 드라마 스페셜) sī Hân-kok SBSHân-kok Piau-chún-sî lé-pài-saⁿ kah lé-pài-sì àm-sî 9:55 pò͘-chhut ê tiān-sī-kio̍k chiat-bo̍k.

Chiat-bo̍k lia̍t-pió

siu-kái

2006 nî

siu-kái

2007 nî

siu-kái

2008 nî

siu-kái

2009 nî

siu-kái

2010 nî

siu-kái

2011 nî

siu-kái

2012 nî

siu-kái

2013 nî

siu-kái

2014 nî

siu-kái

2015 nî

siu-kái

2016 nî

siu-kái

2017 nî

siu-kái

2018 nî

siu-kái

2019 nî

siu-kái

Chham-khó

siu-kái