SQLKò͘-chō-hòa Cha-sûn Giân-gí (Structured Query Language) ê Eng-gí kán-lio̍k, sī chí chi̍t khoán choan-bûn siat-kè beh tī koan-hē-sèng chu-liāu-khò͘ koán-lí hē-thóng (relational database management system) chhù-lí chu-liāu ê domain choan-bûn giân-gí (domain-specific language)