STS-30Bí-kok NASA Atlantis thài-khong-so ê chi̍t kái jīm-bū, 1989 nî 5 goe̍h 4 ji̍t tùi Kennedy Space Center Launch Complex 39 chhut-hoat, 1989 nî 5 goe̍h 8 ji̍t tó-tńg lio̍k-tē,

STS-30
Magellan-IUS stack (close).jpg
STS-30 jīm-bū siòng-phìⁿ
Chhau-chok-chiá NASA
COSPAR ID 1989-033A
Jīm-bû keng-kòe sî-kan 4 ji̍t 56 hun 27 bió
Goân-sêng ê tńg-se̍h 65
Thài-khong-chûn sèng-chit
Thài-khong-chûn Atlantis
Sêng-oân
Sêng-oân-sò͘ 5
Sêng-oân David M. Walker, Ronald J. Grabe, Mark C. Lee, Norman Thagard, Mary L. Cleave
Jīm-bū ê khai-sí
Hoat-siā ji̍t-chí 1989 nî 5 goe̍h 4 ji̍t
Hoat-siā tē-tiám Kennedy Space Center Launch Complex 39
Jīm-bū ê kiat-sok
Kàng-lo̍h ji̍t-chí 1989 nî 5 goe̍h 8 ji̍t
Kàng-lo̍h tē-tiám Edwards Air Force Base
Kúi-tō chham-sò͘
Periapsis 361 km
Apoapsis 366 km

Sts-30-patch.png
STS-30 jīm-bū ê kì-chiong
Sts-30 crew.jpg
STS-30 jīm-bū ê sêng-oân


Thài-khong-so kè-ōe
← STS-29 STS-28

Sêng-goânSiu-kái

Chham-ka pún jīm-bū ê thài-khong-jîn ū David M. Walker, Ronald J. Grabe, Mark C. Lee, Norman Thagard, Mary L. Cleave.

Liân-kiatSiu-kái

  STS-30Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn.