Sam-siòng-tiám (三相點; Eng-gí: triple point) tī jia̍t-le̍k-ha̍k lāi-bīn sī chi̍t chióng bu̍t-chit ê khì-siòng, e̍k-siòng kap kò͘-siòng ta̍t-sêng jia̍t-le̍k-ha̍k pêng-hêng sî ê chi̍t chó͘ un-tō͘ kap ap-le̍k ê sò͘-ta̍t. Sam-siòng-tiám mā ē-ēng hō-chò sam-tiông-tiám (三重點).

Siòng-tô͘