Sat-boán-kàu (薩滿教) sī hun-pò͘ chāi Pak-a, Tiong-a, Se-chōng, Pak-au kap Pak-bí ê chong-kàu hêng-thài. Sat-boán sī chiáng-ak sîn-pì tì-sek koh ū lêng-le̍k chìn-ji̍p jîn-sîn (人神) chōng-thài ê lâng; in ū ī-giân, tī-liâu, chham sio̍k-lêng kau-thong, í-ki̍p kàu sio̍k-lêng sè-kài khì lí-hêng ê lêng-le̍k.