Se-pan-gâ ê municipio

Municipio (IPA: muniˈθipjos) sī Se-pan-gâ ê ki-chân hêng-chèng-khu. Tī 2014 nî ê sî-chūn, Se-pan-gâ choân-kok lóng-chóng ū 8,122 ê municipio.

Se-pan-gâ choân-kok tī 2014 nî ê sî-chūn, hun-chòe 8,122 ê municipio.

Siong-koan siu-kái

  Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Se-pan-gâ tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.