Sherlock Holmes

Sherlock HolmesArthur Conan Doyle chhòng-chok ê jîn-bu̍t, tē-it-pái tī tì-chok lāi-bīn chhut-hīan sī tī 1887 nî. Holmes chit-ê kak-sek, sī chi̍t-ê London chhut-sin ê thàm-cheng, thâu-náu cheng, gâu lī-iōng chhui-lí kap koan-chhat lâi tiau-cha àn-kiāⁿ.

Sherlock Holmes, Sidney Paget, 1904 nî.

Conan Doyle siá--kòe ê Holmes kò͘-sū, lóng-chóng ū 4-phiⁿ siáu-soat chham 56-phiⁿ té-phiⁿ kò͘-sū, kî-tiong tōa-hūn sī iōng Holmes ê pêng-iú John H. Watson ê kak-tō͘ lâi siá-chok, lēng-gōa ū 2-phiⁿ sī iōng Sherlock Holmes ka-kī ê kak-tō͘, koh-ū 2-phiⁿ sī iōng tē-saⁿ jîn-chheng lâi siá.