Sherlock Holmes

Sió-lak Hòm-suh (Eng bûn: Sherlock Holmes) sī Arthur Conan Doyle chhòng-chok ê jîn-bu̍t, tē it pái tī tì-chok lāi-bīn chhut-hīan sī tī 1887 nî. Hòm-suh chit ê kak-sek, sī 1 ūi London chhut-sin ê thàm-cheng, thâu náu cheng, gâu lī-iōng chhui-lí kap koan-chhat lâi tiau-cha àn-kiāⁿ.

Sherlock Holmes, Sidney Paget, 1904 nî.

Conan Doyle siá--kòe ê Hòm-suh kò͘-sū, lóng chóng ū 4 phiⁿ siáu-soat chham 56 phiⁿ té phiⁿ kò͘-sū, kî tiong tōa-hūn sī iōng Hòm-suh ê pêng-iú John H. Watson ê kak-tō͘ lâi siá-chok, lēng-gōa ū 2 phiⁿ sī iōng Sió-lak Hòm-suh ka-kī ê kak-tō͘, koh ū 2 phiⁿ sī iōng tē saⁿ jîn-chheng lâi siá.