Siú-lí
Hàn-jī
首里
Kana
しゅり / スイ
Lô-má-jī
Shuri / Sjui

Siú-lí (首里) sī kó͘-chá Liû-kiû-kok ê kiaⁿ-siâⁿ Siú-lí Sam-pêng-téng Kàiⁿ-chhiat (首里三平等間切), chiū-sī kin-á-ji̍t Okinawa-koān Naha-chhī tang-pak ê chi̍t ê só͘-chāi.

Siú-lí bo̍k-chêng sī chi̍t ê chū-the̍h-khu, bô siáⁿ te̍k-pia̍t sán-gia̍p; put-kò, in-ūi Siú-lí kó͘-chá sī kiaⁿ-siâⁿ, só͘-í sêng-ûi Okinawa chú-iàu--ê koan-kong tē-khu.

Koè-khì Liû-kiû-kok ê ông-kiong Siú-lí siâⁿ (首里城) kah siong-koan ûi-chek tī 2000 nî ê sî-chūn sêng-ûi Sè-kài ûi-sán.

Ji̍t-pún ê koa-tôaⁿ thian-hiō͘ Amuro Namie chiū-sī tī Siú-lí chhut-sì--ê.