Si̍t-giām-sek (Hàn-jī: 實驗式; Eng-bûn: Empirical formula) sī chi̍t-chióng siōng kán-tan-ê hòa-ha̍k-sek ê piáu-sī hong-sek. Si̍t-giām-sek ê siá-hoat chiū-sī: 1 hun-chú ê hòa-ha̍p-bu̍t lāi-té, só͘-ū gôan-sò͘ kok-chū sò͘-liōng ê kán-tan pi-lē. Pí-lūn-kóng, H2O2 ê si̍t-giām-sek sī siá-chòe HO; H2O ê siá-hoat iû-gôan sī H2O bô-piàn.

Keng-iû si̍t-giām-sek, lán bô-hoat-tō͘ ti̍t-chiap khòaⁿ-chhut chi̍t-chióng hun-chú lāi-té-ê gôan-chú sò͘-liōng kah kiat-kò͘.